Menu

Coördinatie door Toegang Tilburg

Naast het werk in de wijkteams van Toegang Tilburg coördineren we de ondersteuning van kwetsbare mensen en zetten we ons in voor hun veiligheid. Coördinatie vanuit Toegang Tilburg kan worden ingezet als ketenpartners niet verder komen met elkaar en klant. En alleen dan als een coördinator aantoonbare meerwaarde heeft. Een aanvraag hiertoe kan bij Toegang Tilburg worden voorgelegd door een bij de inwoner betrokken professional. We werken vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator.

Wat houdt 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator in?

 • De klant staat centraal. We praten met, niet over de klant.
 • Aandacht voor de eigen regie. De coördinator van Toegang Tilburg neemt zo nodig tijdelijk een stuk regie over en/of ondersteunt hierin. De coördinator kijkt hoe iemand zoveel mogelijk eigen regie kan hebben. En wat iemand nodig heeft om hier zoveel mogelijk zelf invulling aan te geven, op korte en lange termijn.
 • Een duurzaam plan voor de toekomst voor het huishouden als geheel, met aandacht voor ieder individu. Een plan waar betrokken partijen elkaar versterken en het huishouden op de juiste manier ondersteund en geholpen wordt.
 • Samenwerking tussen klant en/of de betrokken partijen wordt aangestuurd en versterkt. De afspraken en dat wat we met elkaar willen bereiken voor de klant zijn helder voor iedereen. Hier wordt samen bij stilgestaan.
 • Er is één aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Deze heeft het overzicht over alle leden van het huishouden. 

Wanneer kun jij aan een coördinator denken?

 • Er is sprake van meervoudige problematiek.
 • Er is stagnatie in de samenwerking tussen de verschillende partijen, deze verloopt moeizaam of is er niet.
 • Er is sprake van een verstoorde draaglast/draagkracht.
 • Er is betrokkenheid van meerdere leden van het (in)formeel netwerk.
 • Klant en (in)formeel netwerk zijn akkoord met inzet coördinatie en uitwisseling van informatie t.b.v. coördinatie.
 • De klant kan de regie niet nemen.
 • De coördinatievraag is gericht op het systeem.

Daarbij is er sprake van veiligheidsproblematiek bij volwassenen of jeugd. Denk aan:

 • Langdurige hulpverleningsgeschiedenis zonder voldoende resultaat.
 • Onveiligheid en/of overlast.
 • Zorgelijke ontwikkelingsbedreiging(en) voor jeugdigen.
 • Repeterende, transgenerationele problemen en disfunctionele patronen.
 • Jeugdige of volwassene heeft (of hebben) zeer complexe (kind-) eigen problematiek.
 • Het is noodzakelijk om de veiligheid te laten volgen en toetsen door één professional.
 • Er is sprake van drang (laatste kans vóór een jeugdbeschermingsmaatregel), vanuit een afschaling van Veilig Thuis (VT), Raad Voor De Kinderbescherming (RvdK), Jeugdbeschermingstafel (JBT).

Wat doet een coördinator?

De coördinator:

 • Kijkt mee, denkt mee en stuurt mee op een plan van aanpak voor het systeem als geheel.
 • Heeft alle gezinsleden in beeld en overziet het systeem als geheel. Zo nodig coördineert hij/zij rondom alle gezinsleden op medisch domein, onderwijs en hulpverlening.
 • Probeert doorbraken te forceren en schaalt op daar waar nodig.
 • Stelt de klant centraal. Praat niet over, maar praat met de klant.
 • Houdt eigen regie in beeld.
 • Bevordert samenwerking tussen betrokken partijen en klant, zodat men elkaar ondersteunt en versterkt.
 • Onderzoekt de juiste hulpinzet of zorgt ervoor dat dit gebeurt. Vervolgens zet de coördinator de juiste hulp ook in.
 • Kan outreachend te werk gaan, als de problematiek dit vraagt. Bijvoorbeeld bij zorgmijders. Hij of zij probeert dan een persoon of gezin in beeld te krijgen en richting de juiste zorg te leiden.
 • Borgt veiligheid in samenwerking met ketenpartners, wanneer dit speelt.

Wat levert coördinatie op?

 • Er is samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen onderling en het huishouden. Partijen weten van elkaars bestaan en wat de verschillende trajecten inhouden.
 • Er is overzicht voor de klant en de betrokken partijen. Samen wordt een plan voor de toekomst gemaakt, waar iedereen aan bijdraagt.
 • Afspraken zijn helder, zodat iedereen weet wat haar of zijn rol is en wat de bijdrage is aan het plan.
 • Er is oog voor de gezinsleden en de belastbaarheid
 • Er is een tijdelijke ontlasting van het huishouden, doordat de coördinator het overzicht behoudt.
 • In het geval van veiligheidsproblematiek is er in ieder geval zes maanden structurele veiligheid, waardoor er ruimte komt voor herstel. Als de structurele veiligheid niet tot stand komt, schaalt de coördinator op en betrekt een andere partij. Ook kan er gekeken worden of er andere expertise nodig is, anders dan beschikbaar bij de partijen die op dat moment betrokken zijn.

Wat verwachten wij van de aanvrager?

Voordat een aanvraag voor coördinatie door Toegang Tilburg wordt voorgelegd, moeten een aantal stappen zijn gezet door aanvrager en andere bij de inwoner betrokken partijen:

 • Er moet gekeken zijn naar wat een ketenpartner zelf kan doen of organiseren in samenspraak met de klant(en) en eventuele andere ketenpartners.
 • Er wordt verwacht dat in de gehele keten actief, domein overstijgend en op systemische wijze wordt samengewerkt. Daar waar nodig wordt afstemming met elkaar gezocht. Zo is iedereen op de hoogte van elkaars inzet en werkt samen.
 • Alleen daar waar een coördinator aantoonbare meerwaarde heeft en ketenpartners niet gezamenlijk verder komen met elkaar en klant, wordt een coördinator vanuit Toegang Tilburg ingezet. Er moet aangegeven kunnen worden wat er is gedaan, waar tegenaan is gelopen en welke resultaten dit heeft opgeleverd.
 • Als er zorgen zijn over veiligheid in het kader van geweld in afhankelijkheid, moet dit altijd door middel van een zorgmelding bij Veilig Thuis worden gemeld. Veilig Thuis doet de veiligheidsbeoordeling, niet Toegang Tilburg. De meldcode moet gevolgd worden.
 • Aanvrager is en blijft ook na inzet coördinatie verantwoordelijk voor het stuk waarop hij of zij is ingezet. Bijvoorbeeld: zorgaanbieder coördineert en biedt de door hen in te zetten hulpverlening. Medisch domein is verantwoordelijk voor gezondheid en onderwijs voor alles wat samenhangt met het onderwijs van de betrokken jeugdige.

 

Aanvragen coördinatie

Wie kan coördinatie aanvragen?

 • Alleen bij inwoner betrokken professionals kunnen coördinatie door Toegang Tilburg aanvragen, zoals betrokken hulpverleners of een gedragswetenschapper.

Let op:

 • Er is toestemming nodig vanuit de klant(en). Omdat het een vrijwillig kader betreft kunnen wij geen klanten aannemen die geen toestemming geven voor onze inzet.

Hoe coördinatie aanvragen?

 • Stuur een e-mail naar contact@toegangtilburg.nl.
  • Vermeld in het onderwerp van de mail: Coördinatie
  • Vul het onderstaande Formulier team coördinatie en veiligheid volledig in en voeg deze als bijlage bij de e-mail. Vermeld op het formulier bij bijzonderheden of er nog aandachtspunten zijn rondom eventuele maatwerkvoorzieningen, zoals aflopen van maatwerkvoorzieningen of adviezen voor inzet hulp.

Formulier team coördinatie en veiligheid 

 • Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
 • Als de aanvraag compleet is en er geen inhoudelijk vragen meer zijn, wordt de casus gewogen. De aanvrager ontvangt vanuit Toegang Tilburg per e-mail een terugkoppeling met de uitkomst van de weging en informatie over het vervolg.